Общи условия на електронен магазин [●]
I. Предмет
Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между [● ], наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин: [● ], наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“, и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“.
II. Данни за Доставчика
Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: [●]
2. Седалище и адрес на управление: [●]
3. Адрес за упражняване на дейността : [●]
4. Данни за кореспонденция : [●]
5. Вписване в публични регистри : [●]
6. Надзорни органи :
(а) Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: 02/ 940 20 46 факс: 02/ 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG [●].
8. [●]
III. Общи разпоредби
Чл. 3. Електронният магазин фукционира при правилата, описани в Общите условия.
Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.
Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цялия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.
IV. Характеристики и Използване на Електронния магазин
Чл. 7. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.
Чл. 8. (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.
Чл. 9. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.
(2) За да използва Електронния магазин за поръчка на стоки, Ползвателят трябва да се е регистрирал и да е въвел поребителско име и парола за отдалечен достъп.
(3) Потребителското име и паролата за достъп до Електронния магазин се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят при регистрация са отбелязани със звездичка.
(4) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) С попълване на данните си за регистрация и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(5) [●] .
Чл. 10. (1) В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.
Чл. 11. Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната цена на съответната стока с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на публикуването й .
V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронния магазин
Чл. 12. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.
(2) Договорът се сключва на български език.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.
(5) Електронният магазин включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.
[●]
(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.
[●]
Чл. 13. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени проъчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.
Чл. 14 Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
VI. Отказ от договор за покупко-продажба
Чл. 15. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 14-дневен срок , считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя или от трето лице, посочено от Ползвателя.
(2) Ползвателят може да осъществи правото си по ал. 1 и чрез стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от Закона за защита на потребителите, който може да открие тук .
Чл. 16. (1) Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния член, Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя всички суми, получени от последния, в срок не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.
(2) Доставчикът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, в случай че Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(3) Ползвателят трябва да изпрати или предаде въпросната стока на Доставчика, в срок не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която е информирал Доставчика за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за връщането на стоката на Доставчика.
Чл. 17. При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът си запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Ползвателя.
VII. Защита на личните данни
Чл. 18. (1) Доставчикът, чрез Електронния магази, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка с дейността на Електронния магазин, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.
(2) С приемането на Общите условия Получателят се съгласява изрично и безусловно, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия и за целите на [●] .
(3) Доставчикът е регистриран администатор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на лични данни с рег.№ [●].
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република Бълагрия.
Чл. 19. (1) Електронният магазин използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на [●] , с която чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява.
Чл. 20. Доставчикът няма да разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронният магазин събира от Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 21. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира или изтрие личните му данни като [●] .
VIII. Права върху интелектуална собственост
Чл. 22. (1) Цялото съдържание на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е обект на интелектуална собственост и принадлежи на Доставчика.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без изричното и недвусмислено съгласие и позволение на Доставчика, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост.
Чл. 23. Електронният магазин може да съдържа имена на продукти и/или трети лица, които представляват и/или могат да представляват търговски марки и/или други обекти на интелектуална собственост. Достъпът до Електронния магазин не трябва да се разбира и/или тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответната трета страна – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.
IX. Други условия
Чл. 24. Доставчикът попадват в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: [●] .
Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия не води до недействителност на целия договор.
Чл. 26. За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат законите на Република България.
Чл. 27. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от ……2017 г.
Чл. 28. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време.
Чл. 29. С използването на Електронния магазин, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързат от тях и ще ги спазва.